Leievilkår og forsikring

Leievilkår for maskiner og utstyr

 

Leievilkår

Leievilkår plasthaller, moduler og containere

1. Forskuddsleie for 2mnd betales i startleie, leien betales/faktureres forskuddsvis hver måned. For fakturakunder forfaller betaling 15 dager fra fakturadato dersom ikke annet er avtalt. Ved for sen betaling påløper lovens forsinkelsesrente. Leien betales pr. dag, måned eller andre avtalte perioder fra og med dagen leieobjektet overleveres fra utleier og til og med den dagen leieobjektet tilbakeleveres. Påbegynt måned belastes med hel måned.

2. Leieobjektet skal brukes av leieren og bare til slike arbeidsoppgaver og under slike arbeidsforhold som det er beregnet for.

3. Transport av leieobjektet fra vår avdeling til brukerplassen og fra brukerplassen tilbake til avdelingen, besørges og bekostes av leieren. Likeledes rigging, montering/demontering.

4. Utleier sørger for at leieobjektet ved overlevering er rengjort og klar til bruk.

Eventuelle feil og mangler skal meldes til oss innen 2 virkedager fra overtagelsen. Hvis ikke så har skjedd, anses leieobjektet for å være godkjent som feilfritt.

Leieren skal sørge for forsvarlig renhold og vedlikehold av leieobjektet i leieperioden.

Ved tilbakelevering skal leieobjektet være forsvarlig rengjort og i samme stand som ved overlevering, bortsett fra normal slitasje. I motsatt fall har utleier rett til å avvise tilbakeleveringen og leien løper i så fall til leieobjektet er tilbakelevert i godkjent stand.

Leieobjekt som totalskades eller tapes under leietiden, skal erstattes av leieren.

5. Leieren er ansvarlig for alle skader og tap herunder person- og tingskader samt følgeskader og indirekte tap som f.eks. formues- og inntektstap som er påført leieren selv eller tredje mann i forbindelse med leieobjektets transport, plassering eller bruk i leietiden. Utleier kan ikke gjøres ansvarlig for skader som nevnt med mindre skaden skyldes grov uaktsomhet av utleierens personell.

6. Det påligger leietaker å holde leiemateriellet forsikret fra materiellet mottas eller hentes til tilbakelevering har skjedd og returseddel er mottatt. Leieforsikring gjelder ikke innhold eller innbo, dette må besørges av leietaker med innboforsikring. Se eget skriv for leieforsikring.

7. Hvis leieren ikke betaler leien til avtalt tid eller på annen måte misligholder sine forpliktelser i henhold til leieavtalen, har utleier rett til å heve leieavtalen med umiddelbar virkning og kreve leieobjektet tilbake samt avhende innholdet i containeren uten videre samtykke fra kunden. Likeledes kan utleier tømme container og kjøre innhold til avfallsdeponi om leien misligholdes. Leietakeren står derfor økonomisk ansvarlig for innhold i container/ plasthall da utleier kan avhende seg innhold for å klargjøre containeren for ny utleie, leietakeren er også økonomisk ansvarlig ovenfor 3. person som kan ha eiendomsrett i innhold.

Forsikringen

Alle våre kunder er automatisk forsikret mot uforutsette og plutselige hendelser. Du blir belastet for en liten premie hver gang du leier hos oss. Forsikringen dekker:

  • Brann (inkl. eksplosjon og lynnedslag)
  • Kaskoskade på hydrauliske arbeidsplattformer. Forsikringen svarer for kaskoskade som plutselig og uforutsett rammer arbeidsplattformen som ved leveringen var fullt driftsferdig. Maskinene er dekket under bruk, forflytninger og under hvil på anleggs- eller arbeidsplass.
  • Transport. Utstyret er dekket av transportskadeforsikring til og fra arbeidsstedet, utleie og tilbakeleveringssted.
  • Tyveri/innbruddskade er leietakers ansvar.

Leietaker er økonomisk ansvarlig for at leieobjektet er sikret i henhold til forsikringsselskapenes krav til innbruddsforsikring, ref. B2 krav som gjelder for byggeplass.

Følgende unntak gjøres gjeldende for forsikringen

  • Slitasje, korrosjon, belegg eller skjødesløs behandling.
  • Skade som skyldes bruk i strid med utleierens forskrifter/opplæring.
  • Skade som skyldes manglende ettersyn, etterfylling av olje, vann etc.

Skader

Ved skade skal utleieren underrettes umiddelbart. Når skader er oppstått plikter leietakeren hvis mulig å medvirke til at skade begrenses.

Skulle du bli utsatt for tyveri, så er det viktig å få dokumentere tidspunkt og om utstyret var forsvarlig fastlåst/avlåst. For at forsikringen skal gjelde så må dette framgå av politirapporten.

Premie og egenandel

Dette er en rimelig forsikring. Vi belaster en premie på kun 4% av brutto leiekostnad eks. mva. For skader som dekkes av forsikringen må leietaker betale en egenandel. Egenandelen er på kr. 15.000,-. Unntatt er utstyr under kr. 15.000,-  i innkjøpspris der egenandelen er kr. 5.000,-. For tyngre utstyr vil egenandelen være regulert i eget avtaledokument.

Leietakeren har ansvaret for eventuelle ting-, person- og følgeskader som utstyret og dets bruk måtte påføre tredjemann.